Founded
1998
Directors
Yumiko Chiba
Locations
#206 Park Grace Shinjuku bldg., 
Nishi-Shinjuku 4-32-6, Shinjuku-ku
Tokyo
160-0023
Japan
Exhibited artists
Kazuo Kitai
Ryudai Takano
Yuki Onodera
X
X